Har Jesus aldrig funnits?Jesusförnekarnas stundom tvärsäkra påståenden
- men inte så sällan ogrundade -

Förnekelsen av den historiske Jesus har från en del håll varit ganska intensiv på sistone. 2005 utkom Roger Viklunds bok Den Jesus som aldrig funnits där författaren försöker visa att Jesus är en uppdiktad figur. Boken inleds med en hänvisning till den engelske språkprofessorn George Albert Wells som i slutet av förra seklet blev en förgrundsgestalt för den filosofi som förnekar Jesu existens. Vad Viklund underlåter att berätta är dock att Wells på senare år svängt i sin uppfattning och numera håller det för troligt att Jesus faktiskt funnits, även om Wells därmed inte godtar Evangeliernas beskrivningar av honom. Det är skillnad på att förneka Jesu existens, vilket Wells gjorde i sina första böcker och att ifrågasätta den kristna Jesusbilden men ändå tro att Jesus faktiskt levde, vilket kommer till uttryck i Wells senare böcker, och som Robert M. Price, en annan av förnekarnas favoriter, kommenterar här på ateistorganet Infidels.org. Wells åsiktsförändring i frågan försöker Roger Viklund -se kommentar 18 på hans bloggsida- spela bort genom att hänvisa till dennes ålder och bristande hälsa och att han därmed knappast är någon att räkna med numera ;-)

Det finns enstaka bibel- och historieforskare som förnekar Jesu existens, men de är försvinnande få och har knappast fått något genomslag utanför kretsen av vissa aktiva kristendomskritiker som saknar historisk skolning. Trots att de aggressiva Jesusförnekarna i Sverige har stora svårigheter med att hänvisa till aktuell forskning, kommer de ändå gärna, likt den jämtländske debattören Dagge, med fantastiska påståenden som detta:

"Kyrkan lever på det faktum att den moderna forskningen runt Jesusmyten inte är känd för den stora massan." Hans Konzelmann (Något diskutabel översättning från tyskans "Die Volkskirche lebt davon, dass man ihr die Ergebnisse der kritischen Jesusforschung vorenthält", Die Tagespost 2002)

Det är inte helt ovanligt bland Jesusförnekare att man föraktfullt ser ned på dem som förlitar sig på de texter som samlats i Nya Testamentets böcker, människor som tror på Jesus. Konstaterandet att många av förnekarna själva okritiskt accepterar och vidarebefordrar diverse internetrykten är både intressant och humoristiskt. Vi ska se på ett par exempel.


Hans Conzelmann

Vem var Hans Conzelmann (inte Konzelmann)? Bultmannlärjungen Conzelmann var professor i Nya Testamentet vid universitetet i Göttingen och tillhörde den nu akterseglade generation av teologer från den forskningsepok som går under benämningen "the New Quest". (Den länkade webbsidans text är från 1962.) Conzelmann pensionerades 1978 och dog 1989. Citatet är förmodligen äkta och omkring 50 år gammalt, men har en annan innebörd än vad nutida Jesusförnekare tror. Conzelmann förnekade nämligen inte den historiske Jesus, även om han likt många av "New Quest-anhängarna" betvivlade stora delar av Nya Testamentets berättelser om Jesus.

Den tolkning av Conzelmann Jesusförnekarna gör sig skyldiga till har föga samband med den moderna forskningen om Jesus. Citatet i sig är omodernt och saknar all förankring i nutida Jesusforskning. Den verkliga myten i detta sammanhang är att Conzelmann skulle ifrågasätta Jesu historiska existens, vilket de många som ofta och gärna lyfter fram citatet vill låta påskina. (Gör gärna en internetsökning på det felstavade namnet "Hans Konzelmann" och kontrollera i vilka sammanhang citatet lyfts fram. Den så ofta förekommande felstavningen indikerar förstås att citerarna okritiskt vidaresprider ett internetrykte utan att bemöda sig om att kontrollera dess äkthet.)

Så Conzelmanns påstående, enligt citatet ovan, vittnar mest om att den Jesusförnekande skribenten, som låter det stå som överskrift på sin hemsida, är tämligen främmande för modern forskning. Liknande uttalanden förekommer inte så sällan i tidningarnas insändarspalter och i diverse webbdebatter. Det märkliga är att många godtar dem okritiskt. Varför gör de det? Hör det samman med ett utbrett förakt för Kyrkan? En allt tydligare intolerans i samhället? De troende ska till varje pris hånas och tryckas tillbaka?

 

Påven Leo X

Ett annat "citat" som förekommer flitigt hos dem som förnekar Jesu historiska existens påstås härstamma från Leo X, den påve som på 1500-talet bannlyste Martin Luther. I svensk översättning lyder "uttalandet" ungefär så här: "Den har varit till stor nytta för oss, den här myten om Kristus." Naturligtvis har också vår jämtländske vän Dagge hänvisat till detta "påvliga uttalande" i sin argumentation.” Dagge på Passagen: "...påven Leo X sägs ha släppt följande kommentar: "Inget har tjänat oss bättre än myten Jesus", vilket säger allt om att kristendomen vet vilken svag is de dansar på.

Frågan är nu bara vilka som dansar på svag is? Kanske de Jesusförnekare som i sina försök till historieförfalskning inte är särskilt noggranna i sin källkritik? För har 1500-talspåven verkligen uttalat sig så som Dagge och många med honom vill göra gällande? Och med den innebörd som antyds? Vilka källor finns för påståendet? Vi ska se närmare på det, men här gäller att forska en smula, eftersom de debattörer som i diverse debatter lyfter fram Leo X:s "påstående" sällan anger någon källa. Detta eftersom de ju bara plagierat andras internetpåståenden! Eller kanske hämtat orden från någon av de moderna thrillers där "påvecitatet" anslår tonen, såsom Raymond Khourys roman The Last Templar, Steve Berrys The Templar Legacy eller någon annan mytgrundad bok? Kanske har man lyssnat till Acharya S , känd bl a för sitt stöd till falsifikationsfilmen Zeitgeist.

Den ursprungliga källan till Leo X: "uttalande" var en bitter fiende till påveämbetet, engelsmannen John Bale. Denne författade ett flertal starkt antipåvliga texter, texter som målar ut katolska kyrkan som den stora skökan och det fallna Babylon. I en av dessa texter, ett satiriskt teaterstycke The Pageant of Popes, (översättning från latin, Acta Romanorum Pontificum) beskrivs Leo X som vindrinkare och allmänt förfallen, och de "citerade" orden läggs i påvens mun. Texten tillkom c:a 50 år efter Leo X:s död. Personer som inte accepterar vad Paulus skrev c:a 20 år efter Jesu korsfästelse, argumenterar för sin egen historieskrivning genom att åberopa en satirisk 1500-talstext.


Vad säger modern forskning?

Nå, vad säger då den moderna forskningen om Jesus? Är Jesus en bland många antika myter?
Sådana frågor finns det antagligen en och annan svensk som önskar få lite djupare inblick i. Kanske skulle de bli förvånade över att få veta att det är nästan omöjligt att hitta en disputerad forskare inom områden som bibelforskning och historia som instämmer i påståendet att Jesus inte funnits. Enigheten i följande är så gott som total:

Jesus levde i Palestina under första århundradet av vår tideräkning.
Jesus undervisade och samlade en grupp lärjungar.
Jesus dömdes till döden genom korsfästelse av den romerske landshövdingen Pontius Pilatus.
Jesu efterföljare påstod att han uppstått från de döda.
Den tidiga kristna kyrkan utsattes för förföljelser och många kristna blev martyrer.


Rundgång i historeförnekarnas resonemang

Argumentationen mot Jesu existens förs som regel utifrån en naturalistisk grund. Bakom förnekandet av Jesus finns ett filosofiskt ställningstagande. Utgångspunkten är att Gud inte finns och i synnerhet inte en Gud som griper in i den mänskliga tillvaron. Eftersom det inte sker gudomliga ingripanden kan evangeliernas under aldrig ha inträffat och i synnerhet inte Jesu uppståndelse. Alltså är evangelierna osanna i historisk mening.

Rundgången i resonemanget låter ungefär så här: Evangelierna är otillförlitliga eftersom de berättar sådant som inte har hänt. Hur kan vi veta att det inte har hänt? Jo, det berättas ju i de otillförlitliga evangelierna. Men hur kan vi veta att dessa är otillförlitliga? Jo, de berättar ju sådant som inte kan ha hänt. Hur vet vi att det inte kan ha hänt? Jo .... ;-)

Som en fortsättning på resonemanget hävdar man att

- Jesus finns inte omtalad utanför evangelierna.
- Berättelsen om Jesus är bara en variant av en mängd antika myter och hjältesagor.
- Evangelierna skrevs ned långt efter den tidsperiod då Jesus påstås ha funnits.
- Jesus som människa av kött och blod var okänd av Paulus.

Ovanstående påståenden ska vi se lite närmare på.

 

- Kan man lita på professorn?
Robert M. Price är en av ytterst få religionsvetare som uttrycker tveksamhet till Jesu historiska existens. Hans argumentation är stundom besynnerlig, vilket vi finner anledning att uppmärksamma och därför tar upp på den länkade sidan.

- Källor till kunskap om Jesus
På vad bygger kunskapen om Jesus från Nasaret? Vilka är källorna och i vad mån är dessa källor tillförlitliga? Kristna källor och ickekristna källor tar vi en titt på.

- Granskning av filmen Zeitgeist
Filmen Zeitgeist har rönt stor uppmärksamhet bland dem som är skeptiska till kristen tro. Vad som förvånar är att många okritiskt accepterar filmens påståenden samt hänvisar till den i sin argumentation mot den historiske Jesus. Deras okritiska attityd och bristande intresse för källforskning rimmar förstås väldigt illa med den föraktfulla attityd som ofta visas dem som har en Jesustro grundad på Nya Testamentets 27 böcker.

Mer om min kristna tro

Kenneth Hermansson

©